Traducció Certificat de Matrimoni

Traducció jurada de certificat de matrimoni

L'acta, partida o certificat de matrimoni és un document oficial expedit per l'Encarregat del Registre Civil corresponent, que té per objecte donar fe de l'acte del matrimoni, així com la data, hora i lloc en què esdevé.


A més d'aquest document, és important tenir en compte que existeix en la legislació espanyola un instrument de publicitat registral, conegut com a “Llibre de Família”. En aquest llibre se certifica el matrimoni i s'obre amb la celebració d'aquest.


El llibre de família espanyol conté sobre la parella legalment casada, des del règim econòmic del matrimoni, naixement dels fills comuns, fills adoptats en cas que n'hi hagués, la nul·litat, separació o divorci, fins a la defunció d'algun dels cònjuges. Es troba regulat pel Reglament del Registre.


QUÈ ÉS LA INSCRIPCIÓ D'UN MATRIMONI?

El registre de la unió matrimonial serveix per a tenir reconeguts plens efectes jurídics d'aquest matrimoni. Consta de les dades identificatives de tots dos cònjuges i les dades del fet: dia, hora i lloc on es va produir.


• Com es registra un matrimoni ocorregut a l'estranger?

Quan un matrimoni se celebra a l'estranger, els ciutadans espanyols hauran d'inscriure el seu matrimoni:

- Si es resideix a Espanya, es realitzarà directament en el Registre Civil Central.

- Si es té residència a l'estranger, la inscripció haurà de realitzar-se en el Consolat espanyol on es resideixi. Serà llavors el Consolat qui comunicarà al Registre Civil Central el fet perquè procedeixi al registre.


• Quins documents es necessiten per a inscriure un matrimoni?

Per a realitzar la inscripció d'un matrimoni celebrat a l'estranger, hauran de presentar-se els següents documents:


- Certificat original de matrimoni expedit pel Registre Civil d'on hagi succeït el fet, degudament legalitzat i traduït a l'espanyol.

- Certificat literal de naixement del cònjuge espanyol emès pel Registre Civil, i certificat de naixement del cònjuge estranger traduït.

- Document d'identitat per al cònjuge espanyol i Passaport o Targeta d'Identitat de l'estranger.

- Certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament on el sol·licitant té el seu domicili habitual.


Model oficial de fulla declaratòria facilitada pel Registre.


SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE MATRIMONI

• Qui pot sol·licitar un Certificat de Matrimoni?

El certificat de matrimoni pot ser sol·licitat de manera gratuïta per qualsevol ciutadà que així ho requereixi i tingués interès legítim, excepte les restriccions establertes en la llei.

Important: Les certificacions amb segell electrònic de la Direcció General dels Registres i del Notariat únicament podrà sol·licitar-les el titular de les dades que s'identifiqui mitjançant DNI electrònic o altres sistemes de signatura electrònica avançada admesa per les Administracions Públiques. Aquestes dades registrals es referiran a seients digitalitzats o informatitzats de naixement que s'hagin practicat a partir de l'1 de gener de 1950.


• Quins tipus de Certificat existeixen?

Depenent de la fi per al qual es requereixi, serà possible obtenir el certificat en un dels següents formats:

A. Certificat positiu:

- Literal: És una còpia literal de la inscripció de matrimoni, contenint totes les dades relatives a la celebració d'aquest, identitat dels contraents així com les anotacions marginals que haguessin pogut practicar-se (règim econòmic matrimonial, separació, nul·litat o divorci, etc.).

- Extracte: És un resum de la informació que consta en el Registre Civil relativa a la celebració del matrimoni i identitat dels contraents. L'extracte al seu torn es pot sol·licitar en un dels següents formats:

• Ordinari o bilingüe: És l'expedit en llengua castellana per a aquelles comunitats l'únic idioma de les quals oficial sigui el castellà, i addicionalment en l'idioma oficial de la Comunitat Autònoma on s'expedeix quan aquesta compti amb el seu propi idioma oficial.

• Internacional o plurilingüe: És el destinat a fer efecte als països que hagin ratificat el Conveni de Viena de 8 de setembre de 1976. Aquest certificat s'expedeix en l'idioma oficial de tots els països signants del citat conveni (Espanya, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bòsnia, Croàcia, Eslovènia, França, Itàlia, Luxemburg, Macedònia, Països Baixos, Portugal, Suïssa, Turquia, Sèrbia Montenegro).


B. Certificat negatiu:

Acredita que el matrimoni d'una persona no està inscrit en aquest Registre Civil.


• Quins són els terminis de lliurament?

El termini de recepció del certificat dependrà de la via de lliurament que s'hagi triat:

- Per a remissió per correu postal, el termini serà pròxim als 15 dies.

- Per a lliurament presencial, serà el mateix Registre Civil qui indicarà la data a partir de la qual es podrà procedir per a la seva recollida en les seves pròpies instal·lacions.

- En el cas de sol·licitud de certificació amb segell electrònic de la Direcció General dels Registres i del Notariat, la certificació electrònica de matrimoni s'expedirà de manera immediata.


• Quina informació es necessita per a sol·licitar un Certificat de Matrimoni?

Per a sol·licitar aquest document, és necessari comptar amb les següents dades:

- Tipus de certificat que es requereix (extracte, literal o negatiu)

- Nom complet dels contraents

- Data i lloc de celebració del matrimoni

- Nom complet i DNI del sol·licitant


• Com puc sol·licitar un Certificat de Matrimoni?

La sol·licitud del certificat de matrimoni pot realitzar-se ja sigui de manera presencial o a distància.

Si es desitja realitzar la gestió de manera presencial, serà necessari acudir personalment al Registre Civil. Així mateix, una vegada disponible el document, aquest podrà recollir-se en la finestreta del Registre Civil corresponent.


En cas de sol·licitar-ho per correu ordinari, es pot enviar el formulari de sol·licitud disponible en el portal web del Ministeri de Justícia www.mjusticia.gob.es o una carta al Registre Civil, indicant clarament el nom i l'adreça postal a la qual s'haurà de remetre el certificat, així com un telèfon de contacte per al cas que calgui aclarir alguna dada.


• Com puc sol·licitar un Certificat de Matrimoni en línia?

La sol·licitud del certificat de matrimoni també es pot realitzar per internet. Aquest tipus de certificat es pot sol·licitar amb o sense certificat digital.


A continuació es mostra el procediment per a realitzar aquest tràmit en línia:


1. Entra al portal web del Ministeri de Justícia.

2. Sota l'apartat “Ciutadans”, selecciona l'opció “Tràmits i gestions personals”

3. Cerca l'encapçalat “Família” i dóna clic en “Certificat/Certificació de Matrimoni”.

4. Accedeix a la seu electrònica del Ministeri de Justícia.

5. Tria entre realitzar la tramitació del teu certificat mitjançant un dels següents mitjans:

- Sol·licitud de certificació electrònica de Matrimoni amb certificat digital (emès al moment).

- Sol·licitud de certificat de matrimoni sense certificat digital. D'utilitzar aquesta opció, hauràs de triar entre rebre el certificat en el teu domicili (preferent) o recollir-lo en el Registre Civil més pròxim.

6. Selecciona la província i comunitat autònoma on es va realitzar la inscripció, o el Registre Civil Central per al cas de matrimonis celebrats a l'estranger.

7. Emplena els altres camps que es presenten a continuació.

8. Comprova que totes les dades introduïdes són correctes i envia la teva sol·licitud.

9. Una vegada enviat el formulari de sol·licitud, verifica la recepció d'un email amb les dades d'aquesta. Aquesta serà la confirmació que has sol·licitat reeixidament el teu certificat.Sol·licitud de certificació electrònica de Matrimoni (per a un mateix) EMÈS Al MOMENT (enllaç extern al Ministeri de Justícia)


  • Garantia de qualitat certificada ISO 9001

  • Més de 25 anys d'experiència en traduccions financeres

  • Compromís de confidencialitat garantit

  • Preus ajustats i terminis urgents