Traducció Certificat d'empadronament

Traducció Jurada de Certificat d'Empadronament

traducció oficial empadronament

Què és el certificat d'empadronament?

El certificat d'empadronament és un document que registra el domicili dels habitants d'un municipi. És competència de l'ajuntament de cada població i és important perquè facilita l'accés a determinats serveis. Cada vegada que canviem de domicili hem de comunicar-ho a l'ajuntament. Si canviem de municipi hem de fer un nou empadronament.

Encara que no tinguem autorització de residència hem d'empadronar-nos en el municipi on vivim.

On es tramita? En l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) dels ajuntaments.

Si no tenim domicili habitual...

Hem d'anar als serveis d'atenció als immigrants de la població on visquem. Allí ens orientaran i informaran dels tràmits que hem de seguir.


Segons la llei, empadronar-se en un municipi és un dret i un deure. Tota persona que viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi on resideix habitualment. Aquest padró municipal és el registre administratiu on figuren tots els que viuen o resideixen de manera habitual en aquest municipi i les seves dades són una prova de la residència en el municipi.


Per a què serveix l'empadronament

L'empadronament és el document que acredita el temps de permanència en territori espanyol, independentment de la nacionalitat o de la situació legal. És a dir, si té o no residència o bé la mateixa en tramiti. Inscriure's en el padró acredita com a veí del municipi.


Emplena el formulari i presenta els teus documents

Per a empadronar-se en un municipi cal fer-lo a l'Ajuntament o a les oficines de districte habilitades en cada barri.

Per a fer-ho, es necessita presentar els següents documents:

Fotocòpia i original del teu DNI, passaport o targeta de residència.

Fotocòpia i original del contracte de lloguer o l'autorització signada per l'amo de l'habitatge on estàs allotjat. Una altra persona que resideixi en el domicili, encara que no sigui el propietari, pot autoritzar-te sempre que també estigui empadronat.

Hauràs d'emplenar un full d'inscripció en el padró municipal. En ella podrien demanar-te les dades de la persona que t'autoritza

Si tens fills i també els vols empadronar necessitaràs la fotocòpia dels seus documents d'identitat o el llibre de família

En alguns municipis pots sol·licitar cita prèvia per telèfon o per Internet. Entra en la pàgina web del teu Ajuntament i comprova si pots fer-ho via en línia. Estalviaràs cues innecessàries.

Si canvies de municipi poden demanar-te altres dades

Si es tracta d'un empadronament per canvi de domicili, és a dir, si estaves empadronat en un lloc i has canviat de residència, podrien demanar-te altres documents. Depenent de l'Ajuntament del qual es tracti podries necessitar un certificat de l'empadronament anterior. Si és el teu cas, assegura't de tenir-lo per a evitar nous desplaçaments.


Volants d'empadronament

Els volants d'empadronament són documents informatius que indiquen la residència i el domicili habitual. Els volants d'empadronament són necessaris per a fer determinat tipus de gestions. Per exemple:

Per a expedir o renovar el Document Nacional d'Identitat (DNI)

Per a expedir o renovar el passaport

Per a renovar el permís de conduir

Per a matricular un vehicle

Per a sol·licitar una plaça escolar

Per a accedir a una ajuda per desocupació

Per a justificar la residència

Per a rebre ajudes dels serveis socials o accedir a descomptes

Tràmits administratius de la Comunitat Autònoma de residència o de l'Administració central que no exigeixin la presentació d'un certificat d'empadronament.

En molts Ajuntaments pots demanar aquest document per telèfon, per Internet, per correu postal o personalment. També pot demanar-ho un tercer autoritzat. Per a això serà necessari mostrar el DNI al costat d'una carta d'autorització signada per l'empadronat a més d'una fotocòpia del DNI de l'interessat.


Certificat d'empadronament

El certificat d'empadronament és el document amb major valor a l'hora d'acreditar que una persona està empadronada en un municipi. Pots necessitar-ho en els següents casos:

Si t'ho demanen organismes judicials (jutjats i tribunals)

Si ho sol·liciten organismes militars o autoritats estrangeres

En el Registre Civil (matrimonis, nacionalitat, canvis de nom i/o cognoms i adopcions, etc)

Declaracions d'hereus

Altres Registres Oficials, Centres penitenciaris, Adreça de Duanes, INEM, Universitats

Residència per arrelament

Reconeixement de situació de dependència

Tingues en compte que des de la seva expedició tindrà una validesa de tres mesos. Si ho necessites amb posterioritat hauràs de demanar un nou.


En alguns municipis és necessari pagar una taxa cada vegada que demanes un certificat d'empadronament. Ronda els 2,5 euros.

Pots sol·licitar-ho de la mateixa forma que el volant d'empadronament: per correu ordinari, per Internet (si el teu Ajuntament disposa d'aquest servei), presencialment o per telèfon.


  • Garantia de qualitat certificada ISO 9001

  • Més de 25 anys d'experiència en traduccions

  • Compromís de confidencialitat garantit

  • Preus ajustats i terminis urgents