Traducció de Partides de Naixement

Traducció de partides de naixement

El certificat, acta o partida de naixement és un document expedit pel Registre Civil o Consolat corresponent, on es dóna fe del fet del naixement, data i hora en què va tenir lloc, així com les dades d'identitat de l'inscrit, entre els quals figuren nom i cognoms, sexe, filiació, entre altres.

A més del format imprès d'aquest document, també és possible expedir certificacions electròniques de naixement amb segell electrònic de la Direcció General dels Registres i del Notariat a partir de les dades contingudes en la base central de dades de les persones inscrites en els Registres Civils.

Però, a més, és útil per a altres activitats i sol·licituds. La més coneguda és la sol·licitud del Document Nacional d'Identitat.

La partida de naixement és un document oficial emès pel Registre Civil o per l'Encarregat Consular corresponent. Aquest document certifica el naixement d'una persona i assenyala la data en la qual va ocórrer, el sexe del nounat i la seva filiació. La partida de naixement constitueix un registre fonamental per a totes les persones.

Aquest document, també conegut com a ‘certificat de naixement’, fa referència al registre original en el qual es va inscriure el naixement o a una còpia certificada, la mateixa que actualment es pot tramitar en línia. A continuació, veurem alguns elements per a saber què és i per a què serveix la partida de naixement.


  • Garantia de qualitat certificada ISO 9001

  • Més de 25 anys d'experiència

  • Compromís de confidencialitat garantit

  • Preus ajustats i terminis urgents