Traducció d'Estatuts d'Empresa

Traducció Jurada d'Escriptures de Constitució

Escriptura de Constitució

Document en el qual els socis manifesten la seva voluntat d'establir una societat. El contingut i requisits formals que s'exigeixen difereixen d'un país a un altre, depenent dels matisos propis del dret mercantil de cada país. Juntament amb els estatuts, representa la llei que governa la vida de l'empresa.


Traducció d'escriptures de constitució

No sols s'hauran de tenir en compte les característiques lèxiques, estilístiques, sintàctiques, semàntiques o, fins i tot, tipogràfiques, sinó també el context. De fet, una mateixa expressió jurídica pot utilitzar-se en diferents branques del dret (dret civil, dret comercial, dret del treball, etc.) i tenir un sentit diferent en cadascuna d'elles.


Pel que el traductor encarregat de traduir una escriptura de constitució haurà de tenir vastos coneixements lingüístics tant de la llengua d'origen com de la llengua fiqui, així com de la legislació jurídica pròpia de totes dues llengües.


  • Garantia de qualitat certificada ISO 9001

  • Més de 25 anys d'experiència en traduccions financeres

  • Compromís de confidencialitat garantit

  • Preus ajustats i terminis urgents