Traducció Jurada de Certificat de Defunció

Traducció de certificat de defunció

Certificat de defunció: és el document amb validesa legal que reflecteix oficialment la mort d'una persona, i que és indispensable per deixar-ne constància com morta en el Registre Civil corresponent.

El certificat de defunció és el document oficial que acredita la defunció de la persona.

Existeixen diverses modalitats:

A) Certificats Positius:

Extracte: És un resum de la informació relativa al fet de la defunció que consta en el Registre Civil. Pot ser de diferents tipus:

Ordinaris: És l'expedit en llengua castellana per a aquelles comunitats autònomes l'únic idioma de les quals oficial sigui el castellà.


Internacional o plurilingüe: És el destinat a fer efecte als països que hagin ratificat el Conveni de Viena de 8 de setembre de 1976. Aquest certificat s'expedeix en l'idioma oficial de tots els països signants del citat conveni (Espanya, Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Holanda, Portugal, Suïssa, Turquia, Eslovènia, Croàcia, Macedònia, Bòsnia, Sèrbia, Polònia, Montenegro, Moldàvia, Lituània, Estònia, Romania i Bulgària).


Bilingüe: Sempre que se sol·liciti un certificat en extracte en una Comunitat Autònoma que tingui el seu propi idioma oficial, aquest serà emès en castellà i en l'idioma oficial de la Comunitat Autònoma en el qual s'expedeixi.


Literal: És una còpia literal de la inscripció de defunció, contenint totes les dades relatives a la identitat del mort i al fet de la defunció.


B) Certificats Negatius: Acrediten que no està inscrit la defunció d'una persona en aquest Registre Civil.


Qui pot sol·licitar-ho/presentar-ho


Pot ser sol·licitat per qualsevol ciutadà que així ho requereixi i tingui interès, excepte les excepcions legalment previstes, que impedeixen que es doni publicitat sense autorització especial:

De la filiació adoptiva, no matrimonial o desconeguda o de circumstàncies que descobreixin tal caràcter, de la data del matrimoni que consti en el foli de naixement, si aquell fos posterior a aquest o s'hagués celebrat en els 180 dies anteriors a l'enllumenament, i del canvi del cognom Expósito o altres anàlegs o inconvenients.

De la rectificació del sexe.

De les causes de nul·litat, separació o divorci d'un matrimoni o de les de privació o suspensió de la pàtria potestat.

Dels documents arxivats, quant als extrems citats en els números anteriors o a circumstàncies deshonroses o que estiguin incorporades en expedient que tingui caràcter reservat.

Del lligall d'avortaments


Tràmits en línia

Sol·licitud de certificat de defunció (enllaç al Ministeri de Justícia)  • Garantia de qualitat certificada ISO 9001

  • Més de 25 anys d'experiència en traduccions

  • Compromís de confidencialitat garantit

  • Preus ajustats i terminis urgents