Traducció Jurada de Certificat de Penals

Traducció Jurada de certificats penals

Què és i perquè serveix la Certificació de Delictes Penals?

És un certificat que permet acreditar la manca o existència d'antecedents penals que consten en el Registre Central de Penats en la data que són expedits.

​NOTA: Els certificats d'Antecedents Penals NO HABILITEN per a treballar amb menors a Espanya, sent necessari un Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, per ser l'únic document habilitat a aquest efecte.


Què significa tenir Antecedents Penals?

Es tenen Antecedents Penals quan la persona ha estat condemnada per un delicte i hi ha sentència ferma, és a dir, que la resolució judicial és definitiva i no és possible el seu recurs.

Per a verificar aquests dades, una vegada es rebi la nostra sol·licitud d'emissió del certificat, el funcionari accedirà al Registre de Penats per a verificar l'existència o no d'Antecedents Penals i emetrà aquest certificat.

El Certificat de Penals és un document Oficial que serveix per a acreditar si una determinada persona té o no, Antecedents Penals. Addicionalment, el certificat també pot mostrar:

Si s'ha estat en privació de llibertat

Si s'ha complert la condemna

El règim de llibertat en el qual es troba en cas de no haver-se complert la condemna


Si necessita una traducció jurada del seu certificat de penals, pot sol·licitar un pressupost gratuït aquí

Sol·liciti un pressupost sense cap compromís

  • Garantia de qualitat certificada ISO 9001

  • Més de 25 anys d'experiència en traduccions

  • Compromís de confidencialitat garantit

  • Preus ajustats i terminis urgents