Traducció Jurada de certificats de delictes sexuals

Traducció Jurada de certificats de delictes sexuals

És un certificat que permet acreditar la manca o existència de delictes de naturalesa sexual que consten en el Registre Central de Delinqüents Sexuals en la data en què són expedits.

La Llei orgànica espanyola 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableix l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el seu informe 0401/2015 i en les respostes a preguntes freqüents interpreta que per a considerar “treball habitual amb menors”, és necessari que el lloc de treball impliqui per la seva pròpia naturalesa i essència, un contacte habitual amb menors, sent els menors els destinataris principals del servei prestat. No és per tant necessari presentar el certificat en aquelles professions que, tenint un contacte habitual amb el públic en general, entre els quals poden trobar-se menors d'edat, no estiguin per la seva naturalesa exclusivament destinats a un públic menor d'edat.


Segons la normativa citada, aquest certificat és l'únic que s'expedeix per a treballar habitualment amb menors a Espanya; no obstant això, si requereixen la seva presentació en un altre país, pot ser postil·lat o legalitzat i després traduït a l'idioma de destí.


traducció jurada del certificat de delictes sexuals

Sol·liciti un pressupost sense cap compromís